Sri Ramanavami Puja, kirtan by Suman and Sargam Shah